Vrije Basisschool Wezel

Keiheuvelstraat 7a, 2400 Mol - tel 014/810316 - Sportlaan 1, 2490 Balen - tel 014/811327 - contact@basisschoolwezel.be

C.L.B. (centrum voor leerbegeleiding)

Leerbegeleiding

Onze school wordt begeleid door het C.L.B.-centrum van Mol, Edm. Van Hoofstraat 8 - tel.: 014/33.76.20 - fax: 014/33.76.29

De begeleidsters voor onze school zijn Gitte Berx (lagere school) en Carine Ooms (kleuterschool).

Het C.L.B. zorgt o.a. voor:
 • een soepele overgang van kleuterschool naar lagere school
 • begeleiding van alle leerlingen doorheen de lagere school
 • hulp bij oriëntering na het 6de leerjaar
 • begeleiding van leerlingen met zorg
 • ondersteuning bij ons leerlingvolgsysteem
 • contact met ouders
 • Bij opname in zorg, licht de zorgleerkracht de ouders in over de mogelijkheid tot weigering van individuele C.L.B.- begeleiding en overhandigt hen de nodige formulieren.

  Medisch schooltoezicht

  Het wettelijk verplicht medisch schooltoezicht gebeurt door het gezondheidscentrum van de Edmond Van Hoofstraat 8 te Mol.

  Onze schoolarts is Greet Ruppol, bijgestaan door verpleegkundige Mieke Quets.

  De ouders hebben het recht om zich te verzetten tegen vermelde arts. In dat geval dienen zij binnen de vijftien dagen met een aangetekend schrijven hun verzet mede te delen aan de equipe medisch schooltoezicht op voormeld adres. Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende equipe medisch toezicht.

  De kinderen worden door het gezondheidscentrum begeleid en de arts staat ook ter beschikking van de ouders.

  Ieder jaar wordt er een activiteitenprogramma opgemaakt dat ter inzage ligt in de school, meegedeeld wordt aan het oudercomité en ter ondertekening voorgelegd aan de voorzitter.

     
  | v1.5 | prd | over / contact | aanmelden